tel. 74 833 95 10

REGULAMIN PŁYWALNI AQUARIUS W BIELAWIE

§ 1

Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Bielawie przy ul. Grota Roweckiego 8.

§ 2

 1. Pływalnia jest czynna w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00.
 2. Ostatni klient może wejść na pływalnię o godzinie 21.00.
 3. W przypadkach rezerwacji grup zorganizowanych dopuszcza się możliwość przedłużenia pracy pływalni.

§ 3

Z pływalni mogą korzystać osoby:

 1. posiadające bilet wstępu lub karnet,
 2. będące uczestnikami grupy, która wykupiła czas pobytu na pływalni.

§ 4

Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:

 1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 2. z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
 3. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
 4. których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia
 5. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

§ 5

Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się w sekretariacie pływalni.

§ 6

Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (EOK), pobranego w kasie obsługi klienta.
W czasie zawodów obowiązuje karta uczestnictwa w zawodach lub inny dokument upoważniający do wstępu.
Osoba wychodząca z hali basenów opróżnia szafkę, rozlicza się w kasie oddając transponder i uiszcza stosowną opłatę. 

§ 7

Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.
Grupy młodzieżowe nie mogą liczyć więcej niż 15 osób na jednego opiekuna. 

§ 8

 1. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników.
 2. Grupy zorganizowane pozostają pod kontrolą swoich opiekunów.
 3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

§ 9

Wstęp na halę basenów możliwy jest tylko w stroju i czepku kąpielowym, boso lub w specjalnym obuwiu basenowym.

§ 10

Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie całego ciała pod natryskiem oraz zdezynfekowanie stóp.

§ 11

Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i dyżurnego ratownika.

§ 12

 Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności:

 1. wskakiwać do wody z brzegów basenów
 2. biegać po plażach, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków
 3. palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie hali basenów
 4. niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecać i brudzić terenu pływalni
 5. hałasować
 6. wprowadzać psów i innych zwierząt
 7. zjeżdżać grupowo lub głową w dół ze zjeżdżalni

§ 13

W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pływających.

§ 14

Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione w szatni odzieży wierzchniej, niezamkniętych szafkach indywidualnych, przebieralniach, natryskach i na hali basenów, a nie oddane do depozytu, dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

§ 15

Za zgubiony transponder, zniszczony sprzęt lub urządzenia pływalni ponosi odpowiedzialność osoba wyrządzająca szkody, wg cennika stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 16

Grupy zorganizowane korzystają z pływalni na następujących zasadach:

 1. Zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 2. Grupy zorganizowane, osób niepełnoletnich pozostają pod kontrola swoich opiekunów w przebieralni i na hali basenów.
 3. Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię równocześnie. Prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po ćwiczeniach.
 4. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
 5. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy.
 6. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 7. Grupy korzystające z basenu powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.).
 8. Grupy i osoby korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 10 mim. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
 9. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię.
 10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym, przeznaczonym tylko do zajęć na pływalni.

§ 17

 1. Pomieszczenie przy bufecie wyposażone w stoliki i krzesła jest salą konsumpcyjną.
 2. W sali konsumpcyjnej mogą przebywać klienci korzystający z usług pływalni lub bufetu.
 3. Klienci korzystający z sali konsumpcyjnej odzież wierzchnią (płaszcze, kurtki) i większe przedmioty zobowiązani są pozostawić w szatni.

§ 18

Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

§ 19

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

§ 20

Skargi i wnioski można zgłaszać dyrektorowi pływalni lub wpisywać do książki skarg i wniosków. Książka skarg i wniosków znajduje się w szatni odzieży wierzchniej.

§ 21

Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni mogą przebywać pod opieką osób pływających lub niepływających. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na terenie pływalni musi być osoba pełnoletnia.

§ 22

Osoby korzystające z urządzeń basenowych np. solarium, zjeżdżalnia, zobowiązane są do przestrzegania zasad zawartych w ich regulaminach (instrukcjach) użytkowania.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor pływalni.

Zarządzenie nr 7/07/02 Dyrektora Pływalni
z dnia 1 lipca 2002 roku