tel. 74 833 95 10
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 1 maja 2021 r. korzystanie z usług Pływalni Miejskiej "Aquarius" dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

 1. Sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ),
 2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
 3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
 4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
 6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
 7. w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu.


Od 1 maja br. pływalnia czynna jest codziennie od 6.00 - 22.00.

Sauny oraz siłownia nadal pozostają nieczynne.


REGULAMIN GRUP ZORGANIZOWANYCH  KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PŁYWALNI MIEJSKIEJ AQUARIUS W BIELAWIE

 

 1. Pod pojęciem grupy zorganizowanej rozumie się grupę uczestników zgłoszonych przez opiekuna grupy w recepcji pływalni jako wejście grupowe i korzystających z pływalni pod stałym nadzorem i obserwacją opiekuna grupy.
 2. Wejście grupowe musi być wcześniej zgłoszone w recepcji lub sekretariacie pływalni.
 3. Grupa musi być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 4. Przyjmuje się, że na każde 15 osób grupy zorganizowanej przypada co najmniej jeden pełnoletni opiekun. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na teren pływalni.
 5. Opiekun musi być obecny na terenie pływalni i jest odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na jej terenie.
 6. Opiekun grupy przed wejściem na pływalnię zobowiązany jest do zapoznania uczestników grupy z panującymi na niej regulaminami.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem na pływalnię w recepcji pływalni własnoręcznym podpisem potwierdza na otrzymanym formularzu, że zapoznał grupę z regulaminami obowiązującymi na pływalni.
 8. Grupa zorganizowana wraz z opiekunem wchodzi na pływalnię jednocześnie i razem ją opuszcza.
 9. Opiekun grupy zobowiązany jest do ciągłego monitorowania podległej mu grupy we wszystkich strefach pływalni oraz przestrzegania przez nią regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.
 10. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest po wejściu na płytę pływalni skontaktować się z ratownikiem dyżurnym celem ustalenia zasad korzystania z pływalni przez jego grupę.
 11. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiedzialny jest za rozliczenie ilości wydanych grupie transponderów basenowych umożliwiających wejście i korzystanie z szafek basenowych.
 12. Wchodzenie do niecki basenu i wychodzenie możliwe jest tylko w miejscach do tego przystosowanych i pod nadzorem opiekuna grupy.
 13. Opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
 14. Opiekun grupy zorganizowanej ma bezwzględny obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed wejściem na pływalnię i zaraz po wyjściu z wody, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zaalarmować służbę ratowniczą.
 15. Nauka pływania w grupach zorganizowanych musi być wcześniej zgłoszona w sekretariacie lub recepcji pływalni.
 16. Nauka pływania w grupach zorganizowanych powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i prowadzona przez uprawnionego instruktora nauki pływania.
 17. Grupy zorganizowane po odbytych zajęciach powinny złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym do tego celu miejscu (kosze na sprzęt pływacki).
 18. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej przebywającej na terenie pływalni odpowiedzialność ponosi opiekun grupy a w przypadku nauki pływania także instruktor.
 19. Pływalnia zastrzega sobie prawo odmówić grupie zorganizowanej korzystania z pływalni w przypadku braku wolnych miejsc lub niedopełnienia jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z powyższego regulaminu lub ogólnego regulaminu pływalni.

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Polecamy