tel. 74 833 95 10

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie


I. Postanowienie ogólne

§ 1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji jest gminnym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249, poz. 2104; z późniejszymi zmianami/

§ 2.
Organem sprawującym nadzór nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jest Burmistrz Bielawy.

§ 3.
1. Siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji jest miasto Bielawa.
2. Terenem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji jest miasto Bielawa.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji może obejmować swoją działalnością także obiekty poza granicami miasta przekazane w jego administrację.
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji może używać nazwy skróconej w brzmieniu OSiR w Bielawie.


II. Cel i przedmiot działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 4.
1. Celem Ośrodka Sportu i Rekreacji jest prowadzenie działalności realizującej zadania własne Gminy Bielawy w zakresie kultury fizycznej oraz zadania zlecone miastu w tym zakresie. Działalność ta musi być prowadzona w sposób zapewniający optymalne zaspakajanie potrzeb społecznych oraz efektywne wykorzystanie powierzonego mienia.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą podmiotem gospodarczym, posiadającym prawa i obowiązki w zakresie przewidzianym dla zakładów budżetowych.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza wydzieloną częścią mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Mienie Ośrodka Sportu i Rekreacji jest mieniem Gminy Bielawa.

§ 5.
1. Przedmiotem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji jest:
1. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom w tym: klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, i zakładom pracy;
2. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej;
3. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
4. organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej;
5. eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowa;
6. prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego;
7. prowadzenie działalności hotelarsko - gastronomicznej dla prawidłowego działania poszczególnych obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
8. prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań Ośrodka, prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.
9. prowadzenie informacji turystycznej.
2. Burmistrz Bielawy może nałożyć na Ośrodek Sportu i Rekreacji obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych gminy.

III. Gospodarka finansowa Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 6.
Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność gospodarczą i finansową w oparciu o obowiązujące przepisy wydane dla zakładów budżetowych oraz inne przepisy obowiązujące gminne jednostki organizacyjne.

§ 7.
Ośrodek Sportu i Rekreacji rozlicza się z budżetem Gminy Bielawa.

§ 8.
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.
2. Plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji zatwierdza Dyrektor.

§ 9.
Przychodami Ośrodka Sportu i Rekreacji są:
1. Przychody własne:
1. przychody z prowadzonej działalności;
2. spadki, zapisy i darowizny;
3. zbiórki publiczne przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. przychody z majątku powierzonego Ośrodkowi Sportu i Rekreacji ;
5. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych;
6. inne wpływy przewidziane odrębnymi przepisami;
2. Dotacje przedmiotowe i podmiotowe.
3. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji.

§ 10.
Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji są przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej.

§ 11.
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada odrębny rachunek bankowy.
2. Z rachunku Ośrodka Sportu i Rekreacji można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

IV. Organizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 12.
1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji powołuje i odwołuje Burmistrz Bielawy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 13.
1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje czynności prawnych jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Bielawy.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Bielawy.
3. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji może udzielać dalszych pełnomocnictw innym osobom. Zakres tych pełnomocnictw nie może wykraczać poza umocowanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 14.
Strukturę organizacyjną Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz podział zadań, czynności i odpowiedzialności pracowników określa regulamin organizacyjny ustanowiony zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji i zatwierdzony przez Burmistrza Bielawy

§ 15.
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest pracodawcą i zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
§ 16.
1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiada za organizację oraz kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną.

2. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji sprawuje nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej.

V. Postanowienia końcowe

§ 17.
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania na wniosek Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji lub Burmistrza Bielawy.