tel. 74 833 95 10

REGULAMIN PŁYWALNI MIEJSKIEJ „AQUARIUS” W BIELAWIE


§ 1
Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Bielawie przy ul. Gen. Grota Roweckiego 8. Treść regulaminu, cennik usług oraz harmonogram zajęć odbywających się w poszczególnych dniach dostępny jest w kasie pływalni oraz na stronie internetowej osir.bielawa.pl
§2
Przed wejściem i wykupieniem usługi obowiązkowo należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
§3
Wykupując usługę Klient przyjmuje do wiadomości i stosowania wszystkie punkty niniejszego regulaminu.
§4
Strefa basenowa w AQUARIUS podzielona jest na:
Basen sportowy (sześciotorowy)
Basen rekreacyjny:
- kaskada wodna
- dwa gejzery (dno basenu)
- dwa przeciwprądy (ściana boczna niecki)
- trzy fajki wodne (brzeg niecki)
Brodzik:
- zjeżdżalnia dla dzieci
Whirpool (jacuzzi)
Obszar zjeżdżalni rurowej z wanna hamowną.
Obszar natrysków i szatni.
§ 5
Istnieje możliwość przejścia do strefy saun. Odpłatność za korzystanie z tej strefy określa cennik.
§ 6
Ostateczne rozliczenie transpondera (nośnika danych w formie przypominających zegarek) powinno nastąpić do godzinny 22:00.
§ 7
Klienci odwiedzający obiekt wyrażają zgodę na wykonywanie zapisu monitoringu wizyjnego. Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.
§ 8
Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych po wcześniejszemu uzyskaniu pisemnej zgody zarządzającego pływalnią.
§ 9
Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
- przed wejściem na określoną strefę hali basenowej lub innych stref zapoznania się z regulaminami atrakcji wodnych, instrukcjami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz podporządkowania się ich postanowieniom,
- stosowania się do zakazów i nakazów, przestrzegania informacji umieszczonych na tablicach informacyjnych, stosowania się do znaków i sygnałów świetlnych umieszczonych w strefie hali basenowej i innych strefach pływalni,
- stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych stosowanych przez ratowników,
- zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia,
- bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
§ 10
Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych stref i zainstalowanych tam urządzeń, atrakcji wodnych regulują instrukcje stanowiskowe oraz regulaminy, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych.
§ 11
Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie pływalni jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt w pływalni według obowiązującego cennika.
§ 12
Zabrania się pozostawiania na hali basenowej bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
§ 13
Grupy zorganizowane przed wejściem na teren hali basenowej zobowiązane są zgłosić się do kasy pływalni celem uzgodnienia warunków korzystania z hali basenowej i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązuje dodatkowy regulamin, który dostępny jest kasie pływalni.
§ 14
Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
- długi sygnał dźwiękowy (alarm): wezwania do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej i oczekiwanie na dalsze polecenia ratowników lub pracowników funkcyjnych, których poleceniom należy się bezwzględnie podporządkować,
- falowy sygnał dźwiękowy: zakończenie zajęć-natychmiastowe wyjście z wody,
- dwa krótkie sygnały dźwiękowe: nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.
§ 15
W obszarze hali basenowej pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, należy dostosować własne plany aktywności:
strefa brodzik: głębokość 0,55 m
- strefa dla nieumiejących pływać: głębokość 1,05 m
- strefa dla umiejących pływać: głębokość 2,00 m
§ 16
Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystających z obiektu, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
- dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała
- dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki o długości maksymalnie do polowy uda.
§ 17
Dzieci do lat 3 korzystające z usług pływalni muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.
§ 18
Użytkownicy krytej pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp.
§ 19
Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, z chorobami zakaźnymi, które mogą być niebezpieczne dla innych klientów oraz z opatrunkami (plastrami) i bandażami.
§ 20
Ratownicy noszą strój z napisem „Ratownik”.
§ 21
Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie dostępne dla klientów niecki basenowe i atrakcje wodne. Ustawiczny nadzór nad dziećmi sprawują ich opiekunowie. Zarządzający obiektem nakazuje by na każde dziecko do 3 roku życia przypadał co najmniej jeden opiekun, natomiast dla dzieci w wieku 4-7 lat jeden opiekun maksymalnie na dwoje dzieci.
§ 22
Strefy pływalni i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez (tablice informacyjne umieszczone na urządzeniach lub w ich pobliżu), korzystanie z nich jest w tym momencie zabronione.
§ 23
Na terenie pływalni zabrania się:
- wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
- przebywania osobom, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego,
- wnoszenia napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych.
- wnoszenia jakichkolwiek produktów w szklanych opakowaniach,
- używania strojów i przedmiotów w sposób widocznie zabrudzonych, lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
- wchodzenia do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem „Strefa dla umiejących pływać” jeżeli nie umie się pływać,
- powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności nurkowania oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych z wyjątkiem zajęć zorganizowanych, zgłoszonych personelowi pływalni pod nadzorem  uprawnionych instruktorów wyposażonych w dedykowany sprzęt ratunkowy.
- skakania do wody w miejscach, które nie są do tego przeznaczone bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
- wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
- biegania, popychania i wrzucania do wody, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
- wszczynania fałszywych alarmów,
- wchodzenia i wychodzenia z basenu poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody).
§ 24
Głębokości wody w poszczególnych strefach basenu podane są w postaci piktogramu na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
§ 25
Zarządzający pływalnią może czasowo ograniczyć dostęp do obiektu z powodu osiągniecia maksymalnej ilości osób korzystających.
§ 26
Zarządzający nie gwarantuje dostępu do każdej strefy, atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów lub konserwacji.
§ 27
Osoby korzystające z usług pływalni zobowiązane są do umieszczenia i przechowywania odzieży wierzchniej, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatni w wyznaczonych szafkach i zamykania tych szafek.
§ 28
Rzeczy wartościowe należy umieścić w szafkach depozytowych. Jako rzeczy wartościowe uznaje się między innymi; środki płatnicze, biżuterie, elektronikę, elementy garderoby, których wartość jednostkowa przekracza 1000 PLN.
§ 29
Na terenie Pływalni Miejskiej „Aquarius” zabrania się prowadzenia bez zezwolenia zarządzającego, jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzaniu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywaniu usług, w szczególności nauki pływania za wynagrodzeniem.
§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.

Dyrektor
OSiR w Bielawie