tel. 74 833 95 10

REGULAMIN ZJEŻDZALNI

 1. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 2. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 3. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
  • dzieci do 7 roku życia,
  • osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
  • osób z dysfunkcjami układów - krążenia, oddechowego, kostnego; neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna przy wejściu na wieżę.
 4. Dopuszcza się do korzystania ze zjeżdżalni dzieci do lat 7 pod szczególnym nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.
 5. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 8. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
  Przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjeżdżalni znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.
 9. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 10. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół, a cały zjazd odbywa się w pozycji leżącej na plecach z nogami skierowanymi w dół.
 11. W trakcie zjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się.
 12. Po zjeździe należy natychmiast opuścić basen hamowny.
 13. Zabrania się zjazdu rurą zjeżdżalni parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu na siedząco oraz wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu.
 14. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki itp.
 15. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
 16. Zabrania się wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 17. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni oraz powodowania sytuacji mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek..
 18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 19. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 20. Nadzór nad postanowieniami niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
 21. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.
 22. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu basenu bez zwrotu wartości biletu wstępu.
 23. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrekcji OSiR Bielawa

  INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ
 • spokojnie wejść na odcinek startowy trzymając się poręczy
 • sprawdzić czy w rurze zjazdowej nie znajdują się inne osoby.
 • schylić się i wejść do rury zjazdowej na jej początek
 • zająć właściwą pozycję startową - usiąść ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała
 • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rury lub od drążka
 • zjeżdżać swobodnie położyć się na plecach nie zatrzymując się w rurze
 • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
 • po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić basen hamujący
 • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska
 • w przypadku zjazdu dziecka do lat 7 z opiekunem - dziecko zjeżdża w pozycji siedzącej miedzy nogami opiekuna, opiekun przyjmuje pozycję leżącą na plecach. Podczas zjazdu oraz hamowania pośladki dziecka powinny mieć kontakt z powierzchnią zjeżdżalni oraz wanny hamownej. Bezwzględnie zabrania się unoszenia dziecka podczas zjazdu oraz hamowania.