tel. 74 833 95 10
KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BIELAWIE

 

Ilekroć́ zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań́ statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań́ Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie informuje, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa, reprezentowany przed Dyrektora. Kontakt do Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 8339510 wew. 211
 • Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Michał Stanecki, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 74 8339510 wew. 215
 • Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  1. wykonania zadań́ statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań́, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń́.
 • Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać́:
  1. przez czas wykonania zadań́ statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie i innych prawnych obowiązków,
  2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują̨ nam przechowywać́ dane,
  3. przez czas w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie może ponieść́ konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań́ statutowych lub obowiązków prawnych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą mogły być́ przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań́ statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań́ statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 • zgodnie z RODO, przysługują̨ Panu/Pani:
  1. prawo zadania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. prawo zadania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. prawo przenoszenia danych,
  6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • podanie przez Pana/Panią̨ danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być́ warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią̨ w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować́ brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.
Dyrektor OSiR w Bielawie

POLITYKA MONITORINGU WIZYJNEGO

1) Niniejsza polityka określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego obejmujące obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie, położone w Bielawie przy ulicy, Gen. Grota Roweckiego 8, Sportowej 10, Bankowej, Wysokiej 1 oraz teren wokół nich, miejsca instalacji kamer systemu na ich terenie, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2) Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego są:
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przestrzeganiem danych osobowych.
b) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669)
c) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. Nr 24 poz. 917 z późn. zm)
3) Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.
4) Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie obiektów.
5) Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest przez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku.
6) Monitoring funkcjonuje całodobowo.
7) Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
8) Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych.
9) System monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Ośrodku Sportu i Rekreacji składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
b) urządzeń rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
10) Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
11) Na Stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę:
„Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie prowadzi monitoring wizyjny w budynkach oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie. Kontakt Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 74 833 95 10 wew.215. Każda Osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. Polityka monitoringu wizyjnego dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej”
12) Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Administrator Danych Osobowych, Inspektor Danych Osobowych oraz przedsiębiorcy świadczący usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.
13) Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
14) Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
15) Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
16) W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków organów, o których mowa w pkt 12, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
17) Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie z pisemnym wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, oraz przybliżony czas zdarzenia.
18) Ponieważ system monitoringu nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu, między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, mogą występować nieznaczne różnice.
19) Administrator Danych Osobowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamery na holu;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię.
20) Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamera nr …;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię;
f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
g) w przypadku wydania kopii – dane organu, któremu udostępniono zapis;
h) w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.
21) Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 2 tygodni kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
22) Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Dyrektor OSiR w Bielawie